ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 5D3N 17,900 By NOK SCOOT

โปรแกรมท่องเที่ยว: ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 5 วัน 3 คืน  

By NOK SCOOT

 

รหัสโปรแกรม : 002TPE

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

   

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

     

วันที่ 3

ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

      

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง

        
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
     

กำหนดการเดินทาง : 2559

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

วันที่ 13 – 17พ.ย.

17,900

17,900

17,900

4,500

วันที่  4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 ธ.ค.

วันที่  1 – 5, 8 – 12, 15 – 19 ม.ค., 29 ม.ค. – 2 ก.พ.

วันที่  5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 ก.พ.

วันที่  5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค.

18,900

18,900

18,900

4,500

วันที่  2 – 6, 5 – 9, 9 – 13,

19 – 23, 26 – 30 พ.ย.

วันที่  3 – 7, 10 – 14, 17 – 21,

24 – 28 ธ.ค.

วันที่  7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ม.ค., 28 ม.ค. – 1 ก.พ.

วันที่  4 – 8 ก.พ.

วันที่  4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 มี.ค.

19,900

19,900

19,900

4,500

วันที่  16 – 20,

23 – 27 พ.ย.

วันที่  14 – 18, 21 -25 ธ.ค.,

31 ธ.ค. – 4 ม.ค.

วันที่  4 – 8, 18 – 22, 25 – 29 ม.ค.

วันที่  8 – 12, 15 – 19 มี.ค.

20,900

20,900

20,900

4,500

วันที่  28 ธ.ค. – 1 ม.ค.

25,900

25,900

25,900

4,500

 

 Download

 All China 

  Home   

 

 

จองทัวร์รายการนี้ / สอบถามทัวร์

สอบถามข้อมูลโดยตรง โทร.02-726-6298-9 หรือ 089-135-1113
Visitors: 194,186